ثبت نام دوره

مشاوره غیرحضوری طرح نوترینو

شروع 1399/10/01

پایان 1400/10/01

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 8,500,000 ريال

شروع: 1399/10/01

پایان: 1400/10/01

مهلت ثبت نام : 1400/10/01

مبلغ قبل از تخفیف : 8,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 500

ظرفیت باقیمانده: 500

سطح دوره:

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: غیرحضوری

کد : 14004

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :