ثبت نام دوره

مشاوره غیرحضوری طرح واکی تاکی

شروع 1399/07/05

پایان 1401/07/01

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 300,000 ريال

شروع: 1399/07/05

پایان: 1401/07/01

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ قبل از تخفیف : 300,000 ريال

مبلغ نهایی : 300,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 500

ظرفیت باقیمانده: 499

سطح دوره:

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: مشاوره غیرحضوری

کد : 994003

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :