ثبت نام دوره

مشاوره غیرحضوری طرح نوترینو

شروع 1399/07/05

پایان 1401/07/01

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 5,950,000 ريال

شروع: 1399/07/05

پایان: 1401/07/01

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مبلغ قبل از تخفیف : 5,950,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,950,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 100

ظرفیت باقیمانده: 92

سطح دوره:

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: مشاوره غیرحضوری

کد : 994002

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ : قیمت قبل از جشنواره پاییزی، 850000 تومان بوده است