ثبت نام دوره

حسابان-ویژه رشته ریاضی

کد : 9915

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : وهاب تقی زاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/01/23

پایان : 1400/01/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 28

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آنتي كرونا

مهلت ثبت نام : 1400/02/01

مشاوره غیرحضوری آلفا

کد : 9949

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,600,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,600,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/15

پایان : 1400/03/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 43

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره

مهلت ثبت نام : 1400/02/01

مشاوره غیرحضوری بتا

کد : 9952

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 4,200,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/15

پایان : 1400/03/02

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره

مهلت ثبت نام : 1400/02/01

مشاوره غیرحضوری گاما

کد : 9953

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 4,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/15

پایان : 1400/03/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره

مهلت ثبت نام : 1400/02/01

مشاوره غیرحضوری نوترینو

کد : 9954

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 6,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/15

پایان : 1400/03/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 46

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره

مهلت ثبت نام : 1400/02/01

مشاوره غیرحضوری سه ماهه آلفا

کد : 9980

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,720,000 ريال

مبلغ نهایی : 9,720,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/29

پایان : 1400/04/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره

مهلت ثبت نام : 1400/03/31

مشاوره غیرحضوری سه ماهه بتا

کد : 9981

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 11,340,000 ريال

مبلغ نهایی : 11,340,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/29

پایان : 1400/04/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره

مهلت ثبت نام : 1400/03/31

مشاوره غیرحضوری سه ماهه گاما

کد : 9982

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 12,960,000 ريال

مبلغ نهایی : 12,960,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/29

پایان : 1400/04/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 47

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره

مهلت ثبت نام : 1400/03/31

مشاوره غیرحضوری سه ماهه نوترینو

کد : 9983

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 16,200,000 ريال

مبلغ نهایی : 16,200,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/29

پایان : 1400/04/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 48

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره

مهلت ثبت نام : 1400/03/31

مشاوره غیرحضوری طرح آلفا

کد : 994001

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,150,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,150,000 ريال

توضیحات مبلغ : قیمت قبل از جشنواره پاییزی، 450000 تومان بوده است

شروع : 1399/07/05

پایان : 1401/07/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 95

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره غیرحضوری

مهلت ثبت نام : 1401/07/01

مشاوره غیرحضوری طرح نوترینو

کد : 994002

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 5,950,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,950,000 ريال

توضیحات مبلغ : قیمت قبل از جشنواره پاییزی، 850000 تومان بوده است

شروع : 1399/07/05

پایان : 1401/07/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 92

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : مشاوره غیرحضوری

مهلت ثبت نام : ____/__/__

مینی ورک

کد : 14006

تعداد جلسات : 50جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 300,000 ريال

مبلغ نهایی : 300,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/08/05

پایان : 1401/08/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 198

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : نكته و تست

مهلت ثبت نام : 1401/08/01

دوره های غیرحضوری

مشاوره غیرحضوری طرح آلفا

کد : 14002

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 4,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/10/01

پایان : 1400/10/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 500

ظرفیت باقیمانده : 499

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : غیرحضوری

مهلت ثبت نام : 1400/10/01

دوره های غیرحضوری

مشاوره غیرحضوری طرح نوترینو

کد : 14004

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 8,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/10/01

پایان : 1400/10/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 500

ظرفیت باقیمانده : 500

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : غیرحضوری

مهلت ثبت نام : 1400/10/01

طرح 70 روزه آگاما- فاز اول مطالعاتی

کد : 14009

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : واحد مشاوره غیرحضوری تحت نظارت مستقیم دکتر راعی

مبلغ قبل از تخفیف : 12,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/11/10

پایان : 1400/02/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 500

ظرفیت باقیمانده : 476

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : آگاما

مهلت ثبت نام : 1400/02/31

1 2